textaccuracy is gecertificeerd door

Deze verklaring is van toepassing op alle door textaccuracy geleverde diensten.

Textaccuracy is een vertaalbureau, dat documenten vanuit het Nederlands of Engels naar het Duits vertaald. Bij textaccuracy worden ook Duitstalige teksten gecorrigeerd en redigeert.

Textaccuracy is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Toelichting op het Reglement

Textaccuracy mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft textaccuracy de plicht om haar klanten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door textaccuracy worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Textaccuracy vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft textaccuracy in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens textaccuracy expliciet om uw toestemming moet vragen.

Persoonsgegevens die verwerkt worden:

Textaccuracy verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Overzicht van de persoonsgegevens, die verwerkt worden:

 • Naam
 • Bedrijfsnaam
 • Telefoonnummer
 • E-Mailadres
 • Correspondentieadres

Ook verwerken we eventuele gegevens die u ons via e-mail, contactformulieren of middels de te vertalende of te redigerende teksten (bijv. CV’s of sollicitatiebrieven) toestuurt.

Verwerkt textaccuracy ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Textaccuracy verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarom we gegevens nodig hebben

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met textaccuracy, dan willen we u goed van dienst zijn.
Textaccuracy verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om u een offerte over een mogelijke vertaal- of corrigeeropdracht te kunnen toesturen
 • Om de overeenkomst die klanten met textaccuracy sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen
 • Om met u over de opdracht te kunnen corresponderen
 • Om onze dienstverlening te kunnen leveren
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • Om klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is textaccuracy gebonden aan de daarvoor geldende
wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
In dat kader behoudt textaccuracy zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring. Op onze website wordt altijd de meest recente privacy policy beschikbaar gesteld.

Gegevens over websitebezoekers jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contactme@textaccuracy.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Bewaren van informatie

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Textaccuracy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Textaccuracy hanteert een termijn van twee jaar na de laatste aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal textaccuracy zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Textaccuracy verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Alleen de eigenares van textaccuracy, Beatrice Hermanns, heeft inzake in uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

Textaccuracy gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Uw rechten als betrokkene

 • Recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
 • Inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • Het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten;
 • Het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van u bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email op contactme@textaccuracy.com aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van textaccuracy.

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met textaccuracy opnemen en probeert textaccuracy er samen met u uit te komen.

Textaccuracy wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Textaccuracy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Iedere persoon die bij textaccuracy toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval textaccuracy gebruik maakt van de diensten van derden, zal textaccuracy in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via contactme@textaccuracy.com.

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 04 september 2018